av棒有多爽

av棒有多爽

惟肾气乏绝,阳衰流精,肾气不固,精滑目痛,不可单服泽泻,以虚其虚,若入于群补肾药中,又正无害也。惟其真或问笔峰杂兴载治转脬,用甘遂末一钱,猪苓汤调下立通,可以为训乎?

故必与附子同用于丸中,而日久吞咽,则火生而水愈生,水生而火自安,而龙雷永藏,断无一朝飞越之失者也。凡遇头痛身热之症,桂枝当速用以发汗,汗出则肌表和矣。

阳黄之病,其湿又不太甚,但黄色如金,上身眼目尽黄,而下体乃不黄者是也,日间小便艰涩,或痛或不痛,夜则安然自利。肉桂用于肾气或疑肉桂于都气丸中,未必非利小便,何以治水者不用都气,而用肾气丸乎?

夫细辛,阳药也,升而不沉,虽下而温之火,而非温肾中之水也。 膀胱之水不能下通,本于寒者少,由于热者多。

 骨中之髓热,必耗其骨中之血矣;骨外之血热,必烁其骨中之髓矣。凡湿热在上焦者,断不可用,用之则真气大耗,必至危亡。

 法又用茵陈为君,大约必须五钱为止,佐之龙胆草、炒栀子、芍药、茯苓、猪苓、泽泻之类,则火热泻而黄又愈也,寒黄之病,一见水,则大吐不已,畏寒怕冷,腹中时痛,手按之始安,一身上下又黄,眼目自白,小便清长,夜间尤利,盖寒结于膀胱,命门无火以通,则水气流入于脾,而脾又寒虚,乃渗走于皮毛而为黄,其黄色必如秋葵之色者也。入于益智、山茱萸、五味子之内,遗溺顿痊。

Leave a Reply